Vreau să devin membru

Membri Casei de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani) pot fi salariaţi, pensionari, persoane fizice care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, persoane fizice majore, precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege.

Înscriem minori, la solicitarea părinților, bunicilor ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu profil social și nepatrimonial.

5 Pași pentru a deveni membru CAR

Completează cererea de înscriere

Atașează o copie a cărții de identitate

Operatorul va introduce în sistem datele personale și va activa membri C.A.R. după achitarea taxei de înscriere( 10 Ron)

Depun la fondul social lunar sume între 10 lei și 500 lei

Contribuția lunară pentru acțiuni sociale este suma fixă de 3 lei

BENEFICII ȘI AVANTAJE

 • procedura de înscriere și de creditare este simplă;
 • oferim rapiditate la accesarea împrumuturilor;
 • acordăm o gamă variată de împrumuturi, oferite fără comisioane, cu dobânzi fixe și avantajoase, cu termene de rambursare convenabile;
 • avem o rețea extinsă de agenții, fiind prezenți pe piața financiară în 7 agenții deschise în județele Hunedoara, Arad, Timiș și Bihor;
 • la sfârșitul fiecărui an membrii noștri primesc la fondul social bonificații neimpozabile;
 • copiii și tinerii minori pot să fie membri ai C.A.R.;
 • ratele la împrumuturi și cotizațiile se pot plăti în numerar la sediile noastre, dar și în conturile noastre bancare
 • acordăm ajutoare financiare nerambursabile în caz de deces, dar și pentru casatorie, nașterea unui copil, nunta de argint sau nunta de aur, în funcție de vechimea membrului în C.A.R. și de activitatea sa;
 • transparența reprezentată prin afișarea în toate sediile noastre a costului împrumuturilor;
 • serviciile noastre sunt oferite cu promptitudine, responsabilitate și seriozitate de către salariați bine instruiți profesional.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 1. să participe la conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; un membru nu poate fi ales decat in conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 3. să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de conferință;
 4. să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru. Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferențiat, în fucnție de vechimea neîntreruptă în C.A.R. și a altor criterii aprobate de acesta. Repartizarea excedentului se poate efectua numai dupa incheierea exercitiului financiar, conform legii ;
 5. să fie consiliat din punct de vedere financiar de catre C.A.R.;
 6. să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri sau daca traverseaza alte situatii obiective limitate in timp, să beneficieze, în cazuri justificate, de o perioadă de grație, în care achită numai dobânda asupra împrumutului;
 7. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 8.  să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Teritoriale şi Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 9.  să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiara personala ca membru CAR;
 10. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori și/sau giranți, conform legii;
 11. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afliată la UTCAR Regiunea Vest sau Uniunii Nationale, dupa stingerea oricaror obligatii ce le are fata de CAR Unirea Petrosani , recunonscandu-i-se la noua institutie eventualul fond social ce i se transfera si vechimea in C.A.R.
  În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferinţei pentru a se stabili măsuri corespunzătoare.Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către consiliul director, convocarea se va face de Uniunea Teritorială sau Uniunea Naţională, după caz, pe baza informațiilor sau constatărilor certe, deținute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul director.

Membrii au următoarele obligaţii:

 1. să studieze în sediul C.A.R. și în sediile agențiilor, prevederile statutului C.A.R., să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 2.  să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare si functionare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului director;
 3.  să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 4.  să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5.  să depună la fondul social initial o sumă stabilita de Consiliul director si validata prin hotararea Conferintei membrilor;
 6.  să achite ratele, dobânda, comisioanele si spezele aferente împrumutului contractat în condiţiile stabilite;
 7.  să depuna lunar, odata cu contributia la fondul social, contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar aprobate de Conferinţa membrilor, on conditiile stabilite prin regulamente specifice elaborate de Consiliul director.
 8.  in relatiile cu personalul salariat si conducerea C.A.R. Unirea Petrosani  sa aiba un comportament civilizat, sa nu impiedice ordinea si climatul normal de lucru in incinta spatiilor functionale ale institutiei.